Volume 125, May 2022
Auto uning of price prediction models for high-frequency trading via reinforcement learning.

Weipeng Zhang Ning Zhang Junchi Yan Guofu Li Xiaokang Yang

电商所评分:5

VD-PCR: Improving visual dialog with pronoun coreference resolution.

Xintong Yu Hongming Zhang Ruixin Hong Yangqiu Song Changshui Zhang

电商所评分:5

Contour-enhanced attention CNN for CT-based COVID-19 segmentation.

R. Karthik R. Menaka M. Hariharan Daehan Won

电商所评分:6

Phase retrieval from incomplete data via weighted nuclear norm minimization.

Zhi Li Ming Yan Tieyong Zeng Guixu Zhang

电商所评分:4

Hyperspherical class prototypes for adversarial robustness.

Vasileios Mygdalis Ioannis Pitas

电商所评分:5

Hypergraph matching via game-theoretic hypergraph clustering.

Jian Hou Marcello Pelillo Huaqiang Yuan

电商所评分:10

Graph label prediction based on local structure characteristics representation.

Jingyi Ding Ruohui Cheng Jian Song Xiangrong Zhang Licheng Jiao Jianshe Wu

电商所评分:9

BADet: Boundary-Aware 3D Object Detection from Point Clouds.

Rui Qian Xin Lai Xirong Li

电商所评分:7

Unsupervised person re-identification with multi-label learning guided self-paced clustering.

Qing Li Xiaojiang Peng Yu Qiao Qi Hao

电商所评分:6

Symmetry-Driven hyper feature GCN for skeleton-based gait recognition.

Xiaokai Liu Zhaoyang You Yuxiang He Sheng Bi Jie Wang

电商所评分:1

A unified perspective of classification-based loss and distance-based loss for cross-view gait recognition.

Feng Han Xuejian Li Jian Zhao Furao Shen

电商所评分:6

Safe incomplete label distribution learning.

Jing Zhang Hong Tao Tingjin Luo Chenping Hou

电商所评分:9

Entropy regularization for unsupervised clustering with adaptive neighbors.

Jingyu Wang Zhenyu Ma Feiping Nie Xuelong Li

电商所评分:6

ADR-MVSNet: A cascade network for 3D point cloud reconstruction with pixel occlusion.

Ying Li Zhijie Zhao Jiahao Fan Wenyue Li

电商所评分:7

Collaborative boundary-aware context encoding networks for error map prediction.

Zhenxi Zhang Chunna Tian Xinbo Gao Jie Li Zhicheng Jiao Cui Wang Zhusi Zhong

电商所评分:3

A bibliometric analysis of off-line handwritten document analysis literature (1990-2020).

Victoria Ruiz-Parrado Ruben Heradio Ernesto Aranda-Escolástico Ángel Sánchez José Francisco Vélez

电商所评分:5

User-based network embedding for opinion spammer detection.

Ziyang Wang Wei Wei Xian-Ling Mao Guibing Guo Pan Zhou Sheng Jiang

电商所评分:8

Attentive occlusion-adaptive deep network for facial landmark detection.

Muhammad Sadiq Daming Shi

电商所评分:5

A deformable CNN-based triplet model for fine-grained sketch-based image retrieval.

Xianlin Zhang Mengling Shen Xueming Li Fangxiang Feng

电商所评分:1

Joint image denoising with gradient direction and edge-preserving regularization.

Pengliang Li Junli Liang Miaohua Zhang Wen Fan Guoyang Yu

电商所评分:10